Přihláška nového pojištěnce k RBP

1. Poučení klienta k povinným údajům

1. Pojištěnec - základní údaje

Číslo pojištěnce je většinou shodné s rodným číslem (r.č.), má 9 nebo 10 míst a má tvar RRMMDDXXXX.

nepoužívejte lomítko

Do 31.12.1953 je r.č. 9 místné, část za lomítkem má tři místa, čtvrté (poslední) místo je prázdné.

Od 01.01.1954 je r.č. 10 místné, těchto 10 čísel napsaných v uvedeném pořadí musí být dělitelno 11 beze zbytku (např. 5712301177 : 11 = 519300107).

Cizí státní příslušníci jsou registrováni pod číslem pojištěnce (taky 10 míst), které zdravotní pojišťovny generují. Cizí státní příslušníci mohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý obyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.

Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o novorozené dítě, které bude poprvé pojištěno, a to ode dne narození. Podmínkou je, že matka v době porodu byla pojištěna u RBP ZP.

V případě podpisu přihlášky od 01.01. do 31.03. příslušného roku bude pojištěncem RBP od 01.07. příslušného roku (následně pak lze podepsat přihlášku od 01.07. do 30.09. příslušného roku s platností pojištění od 01.01. následujícího roku)

Musí být přitom dodržena podmínka možné změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců. V příslušném kalendářním roce může pojištěnec podepsat přihlášku jen jednou.

V období od 01.04. - 30.6. a 01.10. - 31.12. lze tuto aplikaci použít pouze pro pojišťování novorozenců, ostatní zájemci se pojišťovat nemohou, musíme respektovat platnou právní úpravu.

Pro novorozence tedy platí, že jsou dnem narození pojištěni u té ZP, u které je v den porodu pojištěna matka dítěte. Není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte.

O změnu ZP dítěte narozeného v průběhu příslušného roku může zákonný zástupce v prvém roce požádat ve stejných termínech jako dospělí pojištěnci (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.

pojištěnec je mladší 18-ti let a změnu pojišťovny může provést v případě, že dosáhl plnoletosti, např. sňatkem. (v opačném případě musí změnu provést zákonný zástupce). Zaškrtnutím tohoto pole potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a tuto skutečnost doložíte příslušným dokladem.
pojištěnec je starší 18-ti let a je mu určen zákonný zástupce

1a. Zákonný zástupce

Číslo pojištěnce zákonného zástupce i jméno a příjmení zákonného zástupce je nutno vždy uvést u pojištěnců do 18 let (zákonný zástupce nemusí být pojištěncem RBP).

U novorozenců vždy uvést r.č., jméno a příjmení matky.

Je-li adresa zákonného zástupce jiná než adresa trvalého bydliště pojištěnce, je nutno adresu zákonného zástupce uvést ve formuláři.

Je-li zákonný zástupce u pojištěnce staršího 18 let, musí být vždy doloženo příslušné soudní rozhodnutí. Plná moc není dostačujícím dokladem.

Osoba je mladší 18-ti let. Zákonným zástupcem může být v případě, že osoba dosáhla plnoletosti, např. sňatkem. Zaškrtnutím pole potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a tuto skutečnost doložíte příslušným dokladem.
kontaktní adresa zákonného zástupce je odlišná od adresy bydliště pojištěnce

Kontaktní adresa zákonného zástupce

Na tuto adresu bude zákonnému zástupci zaslán Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

2. Trvalé bydliště

Cizí státní příslušníci mohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

3. Kontaktní adresa

Kontaktní adresa je odlišná od trvalého pobytu

4. Kategorie - úhrada pojistného

Vyberte příslušné kategorie pojištěnce jako plátce pojistného:

  • Stát - kategorie hrazené státem,
  • OBZP - osoba bez zdanitelných příjmů - samoplátce,
  • OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná - podnikatel, živnostník,
  • Zaměstnanec - osoba v zaměstnaneckém poměru.
Stát:
OBZP:
OSVČ:
Zaměstnanec:

4a. Stát

Zvolte příslušnou kategorii pojištěnce jako plátce pojistného:

4b. OBZP

Vyberte příslušnou možnost. Při výběru účtem uveďte číslo účtu, ze kterého budete hradit pojistné.

4c. OSVČ

Vždy se uvádí IČO (dle Živnostenského rejstříku) na 8 míst.

Vyberte příslušnou možnost. Při výběru účtem uveďte číslo účtu, ze kterého budete hradit pojistné.

Nevyhovuje-li ani jedna z možností, uveďte adresu podnikání shodnou s Živnostenským rejstříkem.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

4d. Zaměstnanec

Údaje o zaměstnavateli

Vyplňuje se, pokud je pojištěnec v zaměstnaneckém poměru, a to i u žen na mateřské (další) dovolené, pokud je žena vedena v mimoevidenčním stavu zaměstnavatele.

Název - vždy se uvede přesný název zaměstnavatele a druh společnosti (např. TATRA, a.s), nejlépe z pracovní smlouvy.

IČO - vždy se uvede IČO, nejlépe z pracovní smlouvy. IČO se uvádí na 8 míst, u organizací, které mají IČO kratší, se údaj nedoplňuje nulami před číslem.

VOJ - vnitřní organizační jednotka je dvojmístný kód u velkých organizací (např. TESCO), pokud organizace další vnitřní jednotky nemá, ponechá se 00.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

5. Kontaktní údaje

6. Bývalá pojišťovna

Změna zdravotní pojišťovny na základě doporučení (jiný důvod):
zaměstnance RBP
známých
lékaře
zaměstnavatele
marketingové akce
nadstandardy
ostatní
nechci uvádět

Vyberte Vaši současnou zdravotní pojišťovnu. U novorozenců vyberte pojišťovnu, u které je registrována matka dítěte.

Cizí státní příslušnícimohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.