Přihláška nového pojištěnce k RBP

1. Poučení klienta k povinným údajům

1. Pojištěnec - základní údaje

Číslo pojištěnce je většinou shodné s rodným číslem (r.č.), má 9 nebo 10 míst a má tvar RRMMDDXXXX.

nepoužívejte lomítko

Do 31.12.1953 je r.č. 9 místné, část za lomítkem má tři místa, čtvrté (poslední) místo je prázdné.

Od 01.01.1954 je r.č. 10 místné, těchto 10 čísel napsaných v uvedeném pořadí musí být dělitelno 11 beze zbytku (např. 5712301177 : 11 = 519300107).

Cizí státní příslušníci jsou registrováni pod číslem pojištěnce (taky 10 míst), které zdravotní pojišťovny generují. Cizí státní příslušníci mohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý obyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.

Zaškrtněte pouze v případě, že se jedná o novorozené dítě, které bude poprvé pojištěno, a to ode dne narození. Podmínkou je, že matka v době porodu byla pojištěna u RBP ZP.

V případě podpisu přihlášky od 01.01. do 31.03. příslušného roku bude pojištěncem RBP od 01.07. příslušného roku (následně pak lze podepsat přihlášku od 01.07. do 30.09. příslušného roku s platností pojištění od 01.01. následujícího roku)

Musí být přitom dodržena podmínka možné změny zdravotní pojišťovny jednou za 12 měsíců. V příslušném kalendářním roce může pojištěnec podepsat přihlášku jen jednou.

V období od 01.04. - 30.6. a 01.10. - 31.12. lze tuto aplikaci použít pouze pro pojišťování novorozenců, ostatní zájemci se pojišťovat nemohou, musíme respektovat platnou právní úpravu.

Pro novorozence tedy platí, že jsou dnem narození pojištěni u té ZP, u které je v den porodu pojištěna matka dítěte. Není-li matka zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte.

O změnu ZP dítěte narozeného v průběhu příslušného roku může zákonný zástupce v prvém roce požádat ve stejných termínech jako dospělí pojištěnci (01.01. – 31.03. a 01.07. – 30.09.), změna proběhne vždy k 01.07. příslušného kalendářního roku nebo 01.01. příštího roku.

pojištěnec je mladší 18-ti let a změnu pojišťovny může provést v případě, že dosáhl plnoletosti, např. sňatkem. (v opačném případě musí změnu provést zákonný zástupce). Zaškrtnutím tohoto pole potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a tuto skutečnost doložíte příslušným dokladem.
pojištěnec je starší 18-ti let a je mu určen zákonný zástupce

1a. Zákonný zástupce

Číslo pojištěnce zákonného zástupce i jméno a příjmení zákonného zástupce je nutno vždy uvést u pojištěnců do 18 let (zákonný zástupce nemusí být pojištěncem RBP).

U novorozenců vždy uvést r.č., jméno a příjmení matky.

Je-li adresa zákonného zástupce jiná než adresa trvalého bydliště pojištěnce, je nutno adresu zákonného zástupce uvést ve formuláři.

Je-li zákonný zástupce u pojištěnce staršího 18 let, musí být vždy doloženo příslušné soudní rozhodnutí. Plná moc není dostačujícím dokladem.

Osoba je mladší 18-ti let. Zákonným zástupcem může být v případě, že osoba dosáhla plnoletosti, např. sňatkem. Zaškrtnutím pole potvrzujete, že jste dosáhl/a plnoletosti a tuto skutečnost doložíte příslušným dokladem.
adresa bydliště zákonného zástupce je odlišná od adresy bydliště pojištěnce

Bydliště zákonného zástupce

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

2. Trvalé bydliště

Cizí státní příslušníci mohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

3. Kontaktní adresa

Kontaktní adresa je odlišná od trvalého pobytu

4. Kategorie - úhrada pojistného

Vyberte příslušné kategorie pojištěnce jako plátce pojistného:

  • Stát - kategorie hrazené státem,
  • OBZP - osoba bez zdanitelných příjmů - samoplátce,
  • OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná - podnikatel, živnostník,
  • Zaměstnanec - osoba v zaměstnaneckém poměru.
Stát:
OBZP:
OSVČ:
Zaměstnanec:

4a. Stát

Zvolte příslušnou kategorii pojištěnce jako plátce pojistného:

4b. OBZP

Vyberte příslušnou možnost. Při výběru účtem uveďte číslo účtu, ze kterého budete hradit pojistné.

4c. OSVČ

Vždy se uvádí IČO (dle Živnostenského rejstříku) na 8 míst.

Vyberte příslušnou možnost. Při výběru účtem uveďte číslo účtu, ze kterého budete hradit pojistné.

Nevyhovuje-li ani jedna z možností, uveďte adresu podnikání shodnou s Živnostenským rejstříkem.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

4d. Zaměstnanec

Údaje o zaměstnavateli

Vyplňuje se, pokud je pojištěnec v zaměstnaneckém poměru, a to i u žen na mateřské (další) dovolené, pokud je žena vedena v mimoevidenčním stavu zaměstnavatele.

Název - vždy se uvede přesný název zaměstnavatele a druh společnosti (např. TATRA, a.s), nejlépe z pracovní smlouvy.

IČO - vždy se uvede IČO, nejlépe z pracovní smlouvy. IČO se uvádí na 8 míst, u organizací, které mají IČO kratší, se údaj nedoplňuje nulami před číslem.

VOJ - vnitřní organizační jednotka je dvojmístný kód u velkých organizací (např. TESCO), pokud organizace další vnitřní jednotky nemá, ponechá se 00.

Tip: zadejte minimálně tři první čísla PSČ, nabídneme Vám seznam obcí.

Vyplňte doplňující informaci např. dětský domov, P.O.BOX, u pana Nováka, atd.

5. Kontaktní údaje

6. Bývalá pojišťovna

Vyberte Vaši současnou zdravotní pojišťovnu. U novorozenců vyberte pojišťovnu, u které je registrována matka dítěte.

Změna zdravotní pojišťovny na základě doporučení (jiný důvod):
zaměstnance RBP
známých
lékaře
zaměstnavatele
marketingové akce
nadstandardy
ostatní
nechci uvádět

Vyberte Vaši současnou zdravotní pojišťovnu. U novorozenců vyberte pojišťovnu, u které je registrována matka dítěte.

Cizí státní příslušnícimohou být pojištěni pouze v případě, že splňují jednu z podmínek:

  • trvalý pobyt na území ČR
  • zaměstnání u zaměstnavatele se sídlem v ČR

Jste-li cizí státní příslušník, nemůžete k přihlášení za pojištěnce RBP využít tuto aplikaci, musíte osobně navštívit kterékoliv kontaktní místo.