Všeobecné podmínkyPro poskytování elektronických služeb

 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů

  1. Tyto Všeobecné podmínky (dále též „VP“) upravují podmínky poskytování elektronických služeb pojištěncům RBP, plátcům pojistného a poskytovatelům zdravotních služeb zejména v oblasti poskytování informací vztahujících se k účtu zdravotního pojištění (např. podaných hromadných oznámení a přehledů plateb zaměstnavatelů, podaných přehledů o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných), zdravotním službám (např. čerpaných nákladech za poskytnuté zdravotní služby), ale též dalších informací a služeb týkajících se především zdravotního pojištění, zdravotnictví a podpory zdraví, nebo u nichž je vyžadována elektronická registrace, pod obchodní značkou „my213“ (dále Služby my213).
  2. Poskytovatelem Služeb my213 je RBP, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 976/108 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. AXIV 554, IČ: 476 73 036 (dále RBP nebo Poskytovatel).
  3. Služby my213 jsou poskytovány prostřednictvím webového rozhraní dostupného na adrese www.my213.cz a prostřednictvím aplikace pro mobilní telefony a obdobná přenosná zařízení. Aktuální přehled nabízených služeb, včetně informace o tom, které služby jsou poskytovány pouze po předchozí registraci, je dostupný na shodné webové adrese.
  4. Uživatelem se rozumí každý, kdo Služby my213 využívá (dále Uživatel).
  5. Zájemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zahájila s RBP jednání o Registraci (dále Zájemce).
  6. Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s RBP Registraci (dále jen Účastník).
  7. Službami my213 s přihlášením se rozumí ta část Služeb my213, která je poskytována pouze Účastníkům (tj. služby nad rámec služeb poskytovaných Uživatelům).
  8. Registrací se rozumí zřízení individuálního účtu Služeb my213 s přihlášením, vydání Identifikačního klíče k těmto službám Poskytovatelem, a to na základě žádosti Zájemce, a následné vedení daného účtu Poskytovatelem.
  9. Identifikační klíč je prostředkem, který pro Poskytovatele jednoznačně identifikuje Účastníka a umožňuje Poskytovateli, při zabezpečení požadavků na ochranu osobních údajů, poskytovat Účastníkovi individualizované elektronické či další služby. Tento klíč může mít podobu identifikačních prostředků, ať již vydaných třetí stranou a vydaných či uznávaných RBP, anebo podobu alfanumerického kódu pro identifikaci při elektronické či telefonické komunikaci s RBP. Identifikační klíč umožňuje přístup ke Službám my213 s přihlášením.
 2. Registrace

  1. Žádost o Registraci může Zájemce podat na všech kontaktních místech RBP nebo prostřednictvím internetových stránek RBP (www.my213.cz).
  2. Registraci uvede Zájemce následující údaje ke své osobě:
   nepodnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, číslo pojištěnce (r.č.), e-mail, telefon, popřípadě též bydliště,

   podnikající fyzická osoba uvede jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy, IČ, e-mail a telefon, popřípadě též místo podnikání,

   právnická osoba uvede název, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, e-mail a telefon, případně též sídlo, sídlo organizační složky na území ČR a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,

   poskytovatel zdravotních služeb uvede název, IČZ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem poskytovatele zdravotních služeb, e-mail, telefon, popřípadě též sídlo a bydliště osoby oprávněné jednat jménem poskytovatele.
  3. Účastníkem se Zájemce stává v okamžiku, mu byl ze strany RBP přidělen Identifikační klíč.
  4. V případě, že je Registrace uskutečněna na základě žádosti rodiče (resp. zákonného zástupce) ve prospěch svého (svěřeného) dítěte, plynou z Registrace práva i povinnosti tomuto rodiči (zákonnému zástupci). Po dovršení 18 let dítěte je Registrace vydaná rodičům (zákonným zástupcům) automaticky zablokována. Nový Identifikační klíč je vydán až na základě žádosti o Registraci tohoto zletilého (případně jeho zákonného zástupce).
  5. RBP žádost o Registraci odmítne, pokud Zájemce nesplní podmínky stanovené pro uzavření Registrace, zejména když Zájemce:
   1. úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,
   2. neplnil nebo neplní své závazky vůči RBP nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit,
   3. plně nesouhlasí s aktuálně vydanými VP.
  6. Pokud Zájemce splní všechny podmínky specifikované dle těchto VP, RBP akceptuje žádost o Registraci a zajistí přidělení Identifikačního klíče a jeho odeslání (nebo osobního předání) Zájemci, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí žádosti o Registraci. Ve stejné lhůtě RBP případně Zájemci sdělí, které služby nebude na základě příslušných provozních podmínek možné zřídit.
   Registrace se uzavírá na dobu neurčitou. Registrace Účastníka, který využívá Služby my213 s přihlášením z pozice pojištěnce RBP, může být po pěti letech následujících po ukončení jeho pojistného vztahu u RBP zrušena. Registrace Účastníka, který je poskytovatelem zdravotních služeb, zaniká dnem ukončení jeho smluvního vztahu s RBP.

   Zahájení užívání Služeb my213 s přihlášením je podmíněno odsouhlasením aktuálně platných VP.
 3. Ochrana osobních údajů Uživatele a Účastníka

  1. Jak RBP zpracovává osobní údaje Uživatele a Účastníka je popsáno v informacích o ochraně osobních údajů, které jsou zpřístupněny na webové stránce https://www.rbp213.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/a-125/ nebo také na kontaktních pracovištích RBP.
  2. Uživatel a Účastník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat RBP o změně svých osobních údajů. Uživatel a Účastník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.
 4. Práva a povinnosti RBP

  1. RBP se zavazuje zejména:
   1. Poskytovat Služby my213 v obvyklé kvalitě tak, aby odůvodněné požadavky Účastníka byly uspokojovány v souladu s VP,
   2. odstraňovat závady vzniklé v elektronické komunikaci na zařízeních RBP bez zbytečného odkladu,
   3. zajistit dostupnost aktuálního platného a úplného znění VP na Internetových stránkách RBP,
   4. přijmout reklamaci, týkající se Služeb my213, Uživatele nebo Účastníka a oznámit Uživateli nebo Účastníkovi vhodným způsobem její vyřízení do 30 dnů ode dne jejího přijetí RBP,
   5. RBP se zavazuje prostřednictvím Služeb my213 s přihlášením přijímat podání Účastníků, kterými plní své zákonné povinnosti vůči RBP (např. podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ). Podání učiněné z účtu Služeb my213 s přihlášením daného Účastníka považuje RBP za podaní učiněné daným Účastníkem. RBP v takovém případě nenese odpovědnost za zneužití přístupových údajů k účtu Účastníka třetím subjektem.
  2. RBP má právo:
   1. Jednostranně měnit VP, a to v závislosti na svých provozních možnostech, na změnách legislativy či jiných závažných okolnostech. Nové VP se vyhlašují formou uveřejnění na internetových stránkách RBP. V takovém případě jsou Účastníci nejméně 14 dnů před zahájením účinnosti nových VP elektronicky informováni o vydání nových VP. Účastník má právo vyjádřit nesouhlas se zněním nových VP. V případě, že Účastník vyjádří nesouhlas s novými VP (ať už před vyhlášením jejich účinnosti nebo kdykoliv potom), je mu ukončena Registrace. Za vyjádření nesouhlasu s VP je považováno písemné sdělení obsahující stanovisko nesouhlasu a identifikační údaje osoby zaslané běžnou poštou na adresu sídla RBP nebo na e-mailovou adresu rbp@rbp213.cz z e-mailové adresy vedené u účtu my213. Pokud RBP neobdrží Účastníkův písemný nesouhlas s novými VP, považuje nové VP za Účastníkem odsouhlasené.
   2. Ukončit Účastníku Registraci, jestliže závažným způsobem opakovaně poruší VP.
   3. Kontaktovat Účastníka za účelem předání informací telefonicky, elektronicky nebo dopisem. RBP není odpovědná za nevyzvednutí poskytnuté informace Účastníkem.
 5. Práva a povinnosti Uživatele a Účastníka

  1. Uživatel a Účastník nesmí využívat Služby my213 k nezákonným účelům. Pokud při porušení tohoto zákazu vznikne RBP škoda, je oprávněna ji po Uživateli nebo Účastníkovi vymáhat.
  2. Účastník je povinen chránit svůj Identifikační klíč, za případné zneužití Identifikačního klíče nenese RBP odpovědnost.
  3. Účastník je povinen nakládat s údaji třetích stran, které získá při využívání Služeb my213 v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
  4. Účastník má právo využívat Služby my213 s přihlášením k plnění svých zákonných povinností vůči RBP.
 6. Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.3.2021
  2. Dostupnost Služeb my213 je podmíněna technickými možnostmi telekomunikačních sítí a dalšími vlivy, zejména fyzikálními, které mohou kvalitu služeb ovlivnit. RBP nenese žádnou odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti s nedostupností Služeb my213.
  3. RBP nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které Uživatelům a Účastníkům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Služeb my213.
Sledujte nás na sítích
Kontaktujte nás
Sledujte nás na sítích
Kontaktujte nás